วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โปรแกรม บริหารงานเอกสาร สำหรับ SME

โปรแกรม บริหารงานเอกสาร สำหรับ SME (โปรแกรม ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่ายและประกันสังคม) : ตัวนี้เป็นเป็นโปรแกรมสำหรับองค์กรซึ่งต้องการ ออกเอกสารทางภาษีและเอกสารนำส่ง สำนักงานประกันสังคมอัตโนมัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. พิมพ์ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
2. พิมพ์รายงานภาษี ภ.ง.ด.53
3. พิมพ์รายงานภาษี ภ.ง.ด.3
4. พิมพ์รายงานภาษี ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.2, ภ.ง.ด.2ก
5. พิมรายงานภาษี ภ.ง.ด.54
6. พิมพ์รายงานส่งเงินประกันสังคมรายเดือน
7. พิมพ์แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส 1-03/1
8. พิมพ์หนังสือแจ้งการลาออกขอผู้ประกันตน สปส.6-09
9. ส่วนงานเอกสารการซื้อขาย ประกอบด้วย ใบสั่งซื้อ, ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ
10. ส่วนงานพิมพ์เช็ค พร้อมรายงานสรุป
เอกสารทุกอย่างได้ผ่านการทดสอบโดยยื่นและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
รหัสผ่านสำหรับเข้าโปรแกรม :
Username : admin
Password : admin
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ shop.bluebox-tech.com
Download
 See More..

บทความที่ได้รับความนิยม

บทความที่ได้รับความนิยม